Ansvarlighed

AstraZenecas tilgang til ansvarlig virksomhedsdrift er baseret på vores kerneværdier. Det er vores mål at leve op til vores værdier og agere i overensstemmelse med vores etiske regelsæt.AstraZeneca i Danmark

AstraZeneca i Danmark

Vi har siden fusionen mellem Astra (grundlagt i 1913) og Zeneca (tidligere del af ICI, grundlagt i 1926) i 1999 konsekvent fokuseret på vores kerneforretning: Receptpligtige lægemidler.

I Danmark trækker AstraZeneca spor tilbage til 1943, hvor det lille farmaceutiske selskab Asbi A/S blev stiftet.

I de første år holdt selskabet til i beskedne lokaler på Islands Brygge i København, og de mest opsigtsvækkende holdepunkter var en lille tabletmaskine af mærket Complex samt et driftsunderskud på 20.000 kroner.


På mindre end ti år, var den nystartede medicinalvirksomhed dog velkonsolideret. Et samarbejde med svenske Astra AB blev indledt og under navnet Astra A/S blev det lokalbedøvende middel Xylocain produceret på licens. Lokalerne på Islands Brygge blev med tiden for trange og virksomheden flyttede til Albertslund i 1964. Siden hen i 2011 flyttede AstraZeneca det danske kontor til Ørestad, og i 2020 til nye lokaler i World Trade Center sammen med 110 andre virksomheder, på Borupvang i Ballerup. Ønsket var i højere grad at indbyde til dialog med omverdenen og andre virksomheder og fastholde det stærke fokus på innovative sundhedsløsninger.

 

Bestyrelse og direktion

Både vores bestyrelse og øverste ledelse er sammensat af yderst erfarne personer

Bestyrelsen udstikker virksomhedens strategi og politikker og holder øje med, at vi når vores målsætninger. Dette omfatter regelmæssig gennemgang af økonomiske resultater og centrale forretningsspørgsmål.

Med CEO Pascal Soriot i spidsen fokuserer det øverste ledelsesteam på den daglige drift og virksomhedens udvikling og træffer regelmæssigt beslutninger om alle vigtige forretningsspørgsmål.


Country Director Denmark & Norway

Christof Bischoff

 

 

Etik og samarbejde

AstraZeneca kræver, at alle virksomheder i AstraZeneca-koncernen og deres bestyrelsesmedlemmer, direktører, ledende medarbejdere og medarbejdere overholder høje normer for integritet og ærlighed, og at de udviser omhu og fairness i alle vores forretningsaktiviteter. Al interaktion med interessenter og samfundet skal ske på en etisk korrekt måde. For at opnå dette skal alle overholde AstraZenecas adfærdskodeks og alle virksomhedens politikker samt regler og love i alle de lande, vi opererer i, og alle gældende nationale og internationale regler og love.

Lægemiddelindustriens samarbejde med sundhedspersoner er en forudsætning for, at ny og effektiv medicin i patientbehandlingen kant tages i brug på rette tid. Samarbejdet sikrer, at bl.a. læger har det bedst mulige kendskab til nye dokumenterede behandlinger.

AstraZeneca er medlem af Lægemiddelindustriforeningen (Lif). Lægemiddelindustrien har fastlagt et kodeks, der regulerer samarbejdet med sundhedspersoner, så det foregår på etisk forsvarlig vis, og der ikke opstår tvivl om parternes indbyrdes uafhængighed. Dette kodeks implementerer dansk lovgivning og indeholder lægemiddelindustriens egne etiske regler (nationale og internationale), som supplement til lovgivningen.

Lægemiddelindustriforeningen har nedsat en selvjustitsinstans – Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI), der fungerer som frivilligt supplement til den kontrol, der udøves af de danske myndigheder i forhold til overholdelse af dansk lovgivning.

AstraZenecas samarbejde med sundhedspersonale sker derfor i overensstemmelse med lovgivning og ENLIs regelsæt, med henblik på at sikre sagligt, uafhængig og professionelt samarbejde med sundhedspersoner.

AstraZeneca har indgået en skriftlig aftale med ENLI om at anvende ENLI’s garantimærke, der er en frivillig tilslutningsordning. Benyttelse af garantimærket vil ske for aktiviteter/materialer, der er underlagt ENLI’s kontrol, kombineret med den indberetningspligt, som AstraZeneca har for disse.

 

ENLI fører blandt andet kontrol med:

  • Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner
  • Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv. (Patientforeningskodekset)
  • Etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere
  • Etiske regler for lægemiddelvirksomheders kontakt med det danske sygehusvæsen (Sygehuskodekset)
  • Etiske regler for lægemiddelbranchens donationer og tilskud (Donationskodekset)

Har du spørgsmål til AstraZeneca omkring, hvordan vi arbejder med etik og samarbejde, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

 

Læs mere om vores globale politikker på www.astrazeneca.comDonationer og tilskud

Lægemiddelindustriens faglige og videnskabelige donationer og tilskud til bl.a. hospitaler, institutioner, organisationer støtter initiativer, som resulterer i reel værdi for patienterne. Der må ikke herske tvivl om, at samspillet mellem lægemiddelvirksomheder og hospitaler, institutioner, organisationer mv. foregår på et etisk forsvarligt niveau. Derfor er der fastlagt etiske regler, som sikrer uafhængighed mellem lægemiddelindustrien og hospitaler, institutioner, organisationer mv. Det er etiske regler, som samtidig skaber åbenhed om lægemiddelindustriens donationer og tilskud.

Donationer sidste år

Donationer indeværende kalenderår

 

Læs mere om de etiske regler for donationer og tilskud på www.enli.dk


AstraZenecas samarbejde med patientforeninger

Som nævnt i patientforeningskodekset sikrer de etiske regler en ramme for samspillet mellem lægemiddelindustri og patientforeninger mv., sådan at samarbejdet altid foregår på en åben og troværdig måde. Formålet med de etiske regler er at sikre, at parterne fremstår som uafhængige af hinanden. Samarbejdet mellem parterne skal foregå således, at pressionsmuligheder og afhængighedsforhold parterne imellem er udelukket.

Information om alle samarbejdsrelationer indberettes til Lægemiddelindustriforeningen (Lif) hvert år. Fra 1. januar 2017 vil indberetningen ske til ENLI.

Her kan du læse om de patientforeningssamarbejder vi har haft sidste år

Her kan du læse om de patientforeningssamarbejder vi har indgået i indeværende kalenderår

 

 


Dialog med politikere og myndigheder

Lægemiddelindustriforeningen (Lif) har udarbejdet en ramme for dialog mellem politikere og myndigheder, hvilket er en naturlig og integreret del af lægemiddelindustriens kommunikation med omgivelserne. Alle lægemiddelindustriens samarbejds- og kommunikationsaktiviteter – også dem, der vedrører dialog og forhandlinger med myndigheder og politikere – skal være transparente og overholde nogle minimumskrav. Derfor har lægemiddelindustrien med et etisk kodeks forpligtet sig til at sikre uafhængighed og åbenhed omkring den kommunikation, der foregår.

AstraZeneca samarbejder med eksterne konsulenter. Ved ”ekstern konsulent” forstås en tredjepart, der på vegne af en lægemiddelvirksomhed, arbejder med dialog og forhandling med beslutningstagere. Det kan eksempelvis være et PR- eller kommunikationsbureau, advokater el.lign.

AstraZenecas samarbejdspartnere er gjort bekendt med Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere. AstraZeneca påtager sig ansvaret for, at alle aktiviteter sker i overensstemmelse med Lobbykodekset.

 

Læs mere om Lifs lobbykodeks: www.enli.dk


DK-1551/04/17/DK