Juridiske oplysninger


Juridiske oplysninger

Denne side (og de dokumenter der refereres til på siden) angiver betingelserne for din brug af vores hjemmeside, uanset om du er gæst eller registreret bruger (herefter benævnt “Brugerbetingelserne”). Læs Brugerbetingelserne grundigt, før du bruger hjemmesiden. Ved at bruge vores hjemmeside tilkendegiver du, at du godkender Brugerbetingelserne og accepterer at overholde dem. Såfremt du ikke kan tiltræde Brugerbetingelserne, bør du undlade at bruge vores hjemmeside. Download og brug af RSS feeds fra denne hjemmeside er underkastet vores RSS Feed.

Licensbetingelser

Download og brug af digitalt audio- og/eller videoindhold og/eller podcasts fra denne hjemmeside er underkastet vores Podcast Licensbetingelser. I tilfælde af konflikt mellem Brugerbetingelserne og RSS Feed Licensen og/eller Podcast Licensen, har Brugerbetingelserne forrang.

Information om os

Denne hjemmeside administreres af AstraZeneca (hvilket vil sige følgende juridiske personer i følgende lande: AstraZeneca AB i Sverige, AstraZeneca A/S i Danmark, AstraZeneca OY i Finland og AstraZeneca AS i Norge) (herefter benævnt "vi", “vores” og “os”). Vores adresser i henholdsvis Sverige, Danmark, Finland og Norge fremgår af dette link: http://www.astrazeneca.com/about-us/addresses/.

Ansvarsfraskrivelse

Selv om vi har udarbejdet denne hjemmeside med rimelig omhu, er vi ikke ansvarlige for nogen personers eller organisationers, hvor disse end måtte være baserede, handlinger, direkte eller på anden måde, på baggrund af oplysninger på eller tilgængelige via denne hjemmeside, uanset om sådanne oplysninger er stillet til rådighed af os eller af tredjemand. Intet på denne hjemmeside kan fortolkes som rådgivning eller anbefaling, og denne hjemmeside kan ikke påberåbes som at danne baggrund for nogen beslutning eller handling. Som konsekvens af den konstante udvikling af og fremskridt inden for lægemiddelbranchen vil oplysningerne på denne hjemmeside ikke altid være fuldkomne opdaterede, og på baggrund heraf afgives sådanne oplysninger "SOM DE FOREFINDES" og "SOM VÆRENDE TIL RÅDIGHED". VI GIVER INGEN GARANTIER, ERKLÆRINGER ELLER TILSAGN, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, OM NOGET INDHOLD PÅ DENNE HJEMMESIDE (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, AKTUALITETEN, VARIGHEDEN, NØJAGTIGHEDEN, FULDSTÆNDIGHEDEN ELLER HENSIGTSMÆSSIGHEDEN AF NOGET BESTEMT FORMÅL MED ET SÅDANT INDHOLD, ELLER AT RESULTATER OPNÅET PÅ BAGGRUND AF BRUG AF HJEMMESIDEN VIL VÆRE FEJLFRI ELLER PÅLIDELIGE). Du accepterer, at brug af oplysninger indhentet eller downloadet fra eller via denne hjemmeside er efter eget skøn og for egen risiko. Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelsen af indirekte garantier, i hvilket tilfælde ovennævnte ikke vil være gældende i sådanne jurisdiktioner. Oplysninger på denne hjemmeside er ikke tiltænkt som erstatning for kvalificeret lægefaglig rådgivning, og vi besvarer ikke uopfordrede e-mails i relation til personlige helbredsspørgsmål. Oplysninger om produkter nævnt på denne hjemmeside kan variere fra land til land. Patienter og professionelle inden for sundhedspleje bør forhøre sig hos lokale lægefaglige ressourcer og tilsynsmyndigheder vedrørende oplysninger gældende for deres respektive land. DU SKAL RÅDFØRE DIG HOS PASSENDE KVALIFICEREDE SUNDHEDSPROFESSIONELLE VEDRØRENDE SPECIFIKKE PROBLEMER ELLER SPØRGSMÅL I RELATION TIL OPLYSNINGERNE PÅ DENNE HJEMMESIDE, FØR DU SKRIDER TIL HANDLING. Intet på denne hjemmeside skal anses som en opfordring til at investere i eller på anden måde handle med aktier, ADR’er eller andre værdipapirer i AstraZeneca PLC. Faktiske resultater og udvikling kan afvige betragteligt fra prognoser, vurderinger eller forventninger, som måtte være udtrykt på denne hjemmeside, og tidligere udviklinger af prisen på værdipapirer kan ikke betragtes som en guide til fremtidige udviklinger.

Vores ansvar

I den udstrækning det er lovligt, omfatter ansvar gældende for os, andre i vores koncern (jf. nedenfor) og tredjeparter forbundet med os udtrykkeligt ikke:

  • Vilkår, garantier og andre betingelser, som indirekte er reguleret ved lov, sædvane- og billighedsret; eller
  • Ansvar for direkte eller indirekte tab eller skade, herunder følgetab eller -skade, som en bruger måtte pådrage sig i forbindelse med vores hjemmeside eller i forbindelse med brugen, manglende evne til at bruge, eller resultater af brugen af vores hjemmeside, hjemmesider forbundet hermed og materiale anbragt herpå, herunder, uden begrænsning, ansvar for (i) tab af indtægt eller omsætning, (ii) driftstab, (iii) tab af udbytte eller kontrakter, (iv) tab af forventede opsparede midler, (v) tab af data, (vi) tab af goodwill, (vii) spildt ledelses- eller kontortid, og (viii) enhver anden form for tab eller skade, uanset hvordan sådan måtte opstå, og uanset om begrundet i skadevoldende handling (herunder uagtsomhed), kontraktbrud eller andet, også i tilfælde af påregnelighed.

Dette har ingen indflydelse på vores ansvar for død eller personskade opstået på baggrund af vores forsømmelighed, ansvar for svigagtig fejltolkning eller misforståelser i relation til væsentlige anliggender, eller andre former for ansvar, som ikke kan udelukkes eller begrænses under gældende lov.

Vi garanterer ikke, at funktionerne indeholdt på denne hjemmeside ikke kan blive afbrudt eller vil være fejlfri, at defekter vil blive rettet, eller at denne hjemmeside eller serveren, som understøtter det, ikke indeholder virus eller programfejl.

Immaterielle rettigheder

De immaterielle rettigheder til denne hjemmeside, herunder, uden begrænsning, til alle dokumenter, filer, tekster, billeder, RSS feed, audiofiler, podcasts, videofiler, flash undervisning, grafik, anordninger og koder indeholdt heri og på hjemmesidens generelle "look and feel", tilhører AstraZeneca, dets associerede selskaber (beskrevet nedenfor) eller dets tredjepartsleverandører. Alt materiale er beskyttet af ophavsretslove og -traktater overalt i verden. Der tages forbehold for disse rettigheder.

Du er berettiget til at lave en enkelt kopi af og til at printe uddrag af eller dokumenter fra denne hjemmeside (bortset fra indhold, der tilhører tredjemand og er identificeret som sådan) til din ikke-kommercielle brug, såfremt en sådan kopi eller et sådant print bibeholder ophavsretten eller andre ejendomsretsmeddelelser og enhver ansvarsfraskrivelse indeholdt deri. Ingen AstraZeneca tilhørende navne, logoer eller varemærker kan bruges eller gengives uden vores forudgående skriftlige samtykke.

Bortset fra det ovenfor specifikt nævnte er enhver form for gengivelse af en del af eller hele indholdet af denne hjemmeside, herunder indramning, frembringelse af andre udgaver baseret på denne hjemmeside og/eller dets indhold, indarbejdelse i andre hjemmesider, elektroniske genfindingssystemer eller offentliggørelse forbudt. Du må ikke benytte diagrammer, illustrationer, fotos, video eller audiosekvenser eller anden grafik adskilt fra den oprindeligt ledsagende tekst.

Vi kan ikke garantere, at du har ret til at bruge indhold ejet af tredjemand, som er tilgængeligt på denne hjemmeside, og du skal have tilladelse fra sådan tredjemand til at benytte eller downloade sådant indhold. Indhold, der er ophavsretsbeskyttet, kan ikke ændres, ligesom meddelelser om forfattertilskrivninger, der fremgår af sådant indhold, ikke må ændres uden først at have opnået behørig tilladelse hertil.

Bortset fra den begrænsede tilladelse beskrevet ovenfor, kan intet på denne hjemmeside fortolkes som overdragelse af yderligere rettigheder eller licenser. Alle produktnavne nævnt på denne hjemmeside er varemærker tilhørende AstraZeneca eller dets associerede selskaber, bortset fra de mærker, der fremgår som tilhørende andre selskaber med forbehold for alle rettigheder.

Ret til benyttelse af data leveret af brugere

I det tilfælde at du indgiver materiale til indsætning på denne hjemmeside (herunder, uden begrænsning, personlige oplysninger, knowhow, kommentarer, ideer, spørgsmål, teknikker, ekstrakter eller lignende), accepterer du (i) at sådant materiale ikke vil blive anset som værende fortroligt (ii) at sådant materiale ikke vil blive anset som værende i privat eje, og (iii) at give os en uigenkaldelig, verdensomspændende, uendelig, afgiftsfri, ikke-eksklusiv licens til at bruge, videregive, kopiere, ændre, tilpasse, offentliggøre og oversætte alt eller dele af sådant materiale til ethvert formål uden restriktioner. Vi forbeholder os ret til, efter eget skøn, uden underretning at fjerne eller slette enhver form for materiale, som du indgiver til indsætning på denne hjemmeside. Ligeledes har vi ret til at afsløre din identitet for enhver tredjepart, som måtte hævde, at materiale placeret eller uploadet af dig på vores hjemmeside udgør en krænkelse af tredjepartens immaterielle rettigheder eller ret til beskyttelse af privatlivets fred.

Virus, hacking og andre strafbare forhold

Du må ikke misbruge vores hjemmeside ved forsætligt at introducere virus, trojanske heste, orm, skadelige programmer eller andet materiale, som er ondsindet eller teknisk skadeligt. Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til vores hjemmeside, serveren hvorpå vores hjemmeside er lagret, eller anden server, computer eller database, der er forbundet med vores hjemmeside. Du må ikke angribe vores hjemmeside ved et Denial of Service angreb (overbelastningsangreb) eller et distribueret overbelastningsangreb.

Ved brud på denne bestemmelse kan du begå en strafbar handling. Vi vil indberette ethvert sådant brud til de relevante politimyndigheder, og vi vil samarbejde med sådanne myndigheder ved at afsløre din identitet overfor dem. I tilfælde af et sådant brud vil din ret til at benytte vores hjemmeside straks ophøre.

Vi er ikke ansvarlige for noget tab eller nogen skade, som skyldes et distribueret overbelastningsangreb, virus eller andet teknisk skadeligt materiale, som kan inficere dit computerudstyr, computerprogrammer, data eller andet privatejet materiale på grund af din brug af vores hjemmeside eller dit download af materiale placeret på det eller et anden hjemmeside forbundet med det. I overensstemmelse med god computerskik tilrådes du at virustjekke alt materiale og/eller indhold tilgået og/eller downloadet fra denne hjemmeside ved at benytte kommercielt tilgængelige, opdaterede antivirusprogrammer.

Tredjeparts hjemmesider og indhold

Denne hjemmeside kan have indhold tilhørende tredjemand (f.eks. artikler, billedbiblioteker, data feed eller sammendrag) og kan også indeholde hypertekst links til hjemmesider tilhørende tredjemand. Vi stiller sådant indhold og links tilhørende tredjemand til rådighed for vores brugere som en service. Links stilles udelukkende til rådighed til din information. Vi har ingen kontrol over hjemmesider eller indhold, der er referencer til, eller er tilgængeligt via eller til rådighed på denne hjemmeside, som tilhører tredjemand, og af samme grund godkender, sponsorerer, anbefaler eller på anden måde anerkender vi ikke ansvar for sådanne hjemmesider, deres indhold eller tilgængelighed. Vi accepterer særligt ikke ansvar opstået på baggrund af påstande om, at indhold tilhørende tredjemand (uanset om det er offentliggjort på denne eller en anden hjemmeside) krænker nogens immaterielle rettigheder, eller ansvar opstået på baggrund af informationer eller holdninger, der fremgår af en sådan tredjemands hjemmeside eller indhold.

Ændringer til denne hjemmeside

Vi forbeholder os ret til uden varsel til enhver tid at ændre enhver del af denne hjemmeside eller disse juridiske oplysninger. Alle ændringer i disse juridiske oplysninger skal træde i kraft fra den følgende gang, du logger ind på denne hjemmeside. Uagtet det ovenstående er vi ikke forpligtet til at vedligeholde denne hjemmeside.

Sådan kontakter du os

Du kan kontakte os via følgende lokale links:

i Sverige http://www.astrazeneca.se/kontakta-oss

i Danmark http://www.astrazeneca.dk/kontakt/

i Finland http://www.astrazeneca.fi/astrazeneca/yhteystiedot/

Referencer til "AstraZeneca" og "koncern" er referencer til AstraZeneca (som betegner følgende juridiske enheder i følgende lande: AstraZeneca AB i Sverige, AstraZeneca A/S i Danmark, AstraZeneca OY i Finland og AstraZeneca AS i Norge) og dets associerede selskaber. I Brugerbetingelserne betegner “associerede selskaber” ethvert aktieselskab eller anden erhvervsvirksomhed, som til enhver tid kontrollerer, er kontrolleret af, eller er kontrollet sammen med AstraZeneca, og i forbindelse med denne definition skal “kontrol” betegne direkte eller indirekte ejerskab af (i) halvtreds procent (50 %) eller mere af stemmeberettigede aktier eller stemmerettigheder i et sådant aktieselskab eller anden virksomhed; eller (ii) halvtreds procent (50 %) eller mere af indtjenings- eller overskudsret i tilfælde af en erhvervsvirksomhed, som ikke er et aktieselskab; eller (iii) i tilfælde af et interessentskab, anden tilsvarende rettighed i den ansvarlige interessent.

Offentliggjort: 2011-11-30

Oversat til dansk: 2014-10-07